วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมพี่สัญจรสอนน้อง
จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
งานกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 45

กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้ร่วมกิจกรรมคือการเล่นกีฬากีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ 

กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

                ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลและการเดินขึ้นเขาจอมพล งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 6 โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าผาเขาจอมพล สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งหวังให้นักศึกษาชั้น ปีที่ 1ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมท้าทายปีนเขาและไปสักการะพระพุทธไสยาสน์ภายในถ้ำจอมพล พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้พิชิตเขาจอมพล